Regulamin

Regulamin i warunki świadczenia usługi w megalider.pl

Naszym celem jest nie tylko dostarczać najwyższej jakości usługi marketingu, równie ważne jest dla nas, aby w sposób jasny i przejrzysty poinformować Cię o zasadach korzystania z naszych usług. Wierzymy, że tylko wtedy będzie można zbudować długoterminową relację z Tobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub naszych Usług, zanim wyrazisz akceptację, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

– Regulamin ten określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Nas Usług, jak również określa wzajemne prawa i obowiązki.

– Pamiętaj, że korzystanie z Megalider.pl wymaga tego, aby Twoje urządzenie było do tego przystosowane i spełniało minimalne wymagania. Jest to niezbędne, abyś mógł korzystać w pełni z naszych usług.

– Aby skorzystać z Megalider.pl, musisz zaakceptować ten Regulamin oraz zaakceptować regulamin Bez tego nie założysz Konta, które jest niezbędne by korzystać z naszej usługi.

– Istotne jest to, że dostęp do Konta i Usług oferowanych w ramach Serwisu mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.

– Dostęp do Usług świadczonych przez Operatora możliwy jest po utworzeniu Konta w ramach Serwisu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie

– Zastrzegamy sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych naszego Serwisu.

– Musisz mieć świadomość, iż Megalider.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia na Twoim sprzęcie komputerowym, które uniemożliwiają lub po prostu utrudniają Ci korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

UTWORZENIE KONTA

– Aby utworzyć Konto, poprosimy Cię o wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego przez nas, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłanie drogą elektroniczną.

– W celu utworzenia Konta musisz podać w formularzu rejestracyjnym dane oznaczone jako obowiązkowe. Poprosimy Cię o podanie prawdziwych i aktualnych danych.

– Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego wyślemy Ci, na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o tym jak dokonać aktywacji oraz o przyznaniu indywidualnego Konta. Po jej dokonaniu uzyskasz dostęp do systemu.

– Istotne jest to, że po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji będziesz miał dostęp do swojego konta już z poziomu strony.

– Jako zarejestrowany Użytkownik, po zalogowaniu, będziesz miał możliwość edycji swoich danych oraz dobrowolnego dodawania dodatkowych informacji w swoim Koncie.

– Korzystanie i wykorzystywanie wszystkich materiałów i szkoleń ze strony jest możliwe jedynie po wykonaniu zakupów w danym miesiącu na łączna pulę 100 pkt.

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Świadczymy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

– umożliwienie utworzenia i korzystania z Konta;

– świadczenie na Twoją rzecz usług CRM

– Umowa o świadczenie usług określonych w pkt. a. i b. powyżej zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Ciebie (przesłania Nam) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i opłaceniu pierwszych zakupów. Dostęp do systemu będzie tylko dla tych osób które Bendą regularnie robić zakupy za min. 100 pkt  Zawarcie Umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji Regulaminu.

– Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie dla Ciebie istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.

– W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, możemy powiadomić Cię o nich poprzez udostępniony adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej w ramach Serwisu.

– Możesz rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie określonym w pkt. a. i b. ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Operatorem i żądanie usunięcia Konta. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia Usług . Usunięcie Twojego Konta nastąpi niezwłocznie po doręczeniu przez Ciebie zgłoszenia, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych.

– Możemy w każdym czasie rozwiązać z Tobą Umowę o świadczenie usług w zakresie określonym w pkt. a. i b. w przypadku rażącego naruszania przez Ciebie postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Ciebie działań sprzecznych z prawem lub obiektywnie szkodliwych dla Serwisu. A  także w zaprzestaniu robienia zakupów miesięcznych. Swoje oświadczenie w tym zakresie wysyłamy na adres e-mail podany przez Ciebie podczas utworzenia Konta.

 

 

USŁUGI Megalider.pl

Korzystając z Megalider.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem otrzymasz dostęp do następujących usług CRM:

– udostępnienie aplikacji do zbierania i przetwarzania danych niezalogowanych Użytkowników (np. osób odwiedzających Twoją stronę) na podstawie tzw. ciasteczka, local storage lub innych technologii używanych

– udostępnienie aplikacji do zbierania i przetwarzania danych zalogowanych Użytkowników (np. Twoich klientów)

– prezentacja listy Użytkowników końcowych na podstawie warunków lub segmentów;

ZASADY KORZYSTANIA Z MegaLider.pl

 

– To ważne, abyś pamiętał, że mamy prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych przez nas możliwości technicznych. Innymi słowy, ważny jest efekt, który chcesz uzyskać, a nie technologia, która za tym stoi.

– Przywiązujemy bardzo duża wagę do bezpieczeństwa przekazu komunikatów i dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych przez nas Usług.

Z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji oraz możliwości niezakłóconego korzystania z Usług niezbędne jest, abyś pamiętał, że jesteś zobowiązany do:

– korzystania z naszych Usług w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszego Regulaminu, a także, co istotne, z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Bardzo ważne jest, abyś korzystał z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz niezakłócający naszej pracy lub Serwisu;

– Robienia terminowych zakupów

– powstrzymywania się od umieszczania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

– niepodejmowania działań takich jak:

– mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie w tym danych innych Użytkowników;

– modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Nas, w szczególności podanych w ramach naszego Serwisu;

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z Twoimi działaniami prowadzonymi przez Ciebie przy wykorzystaniu danych zebranych przez Ciebie w związku ze świadczonymi Usługami. Innymi słowy, to Ty jesteś tutaj szefem w relacjach ze swoimi partnerami i sposób jak np. zbierasz ich dane osobowe lub komunikujesz się z nimi. My dajemy Ci jedynie odpowiednie narzędzia oraz podpowiadamy jak robić to dobrze.

To ważne, aby działać szybko i zdecydowanie, dlatego jesteś zobowiązany niezwłocznie nas powiadomić (np. mailem) o każdym przypadku naruszenia Twoich praw w ramach korzystania z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. Zgłaszanie działań niepożądanych oraz szybkie reagowanie podnosi zaufanie do naszego Serwisu w oczach innych, w tym dostawców skrzynek pocztowych.

Jako Operator możemy pozbawić Cię prawa do korzystania z Serwisu, jak również możemy ograniczyć Twój dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług przez nas oferowanych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a w szczególności gdy:

– podałeś w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

– dopuściłeś się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

– dopuściłeś się innych zachowań, które zostaną uznane przez nas za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w nasze dobre imię.

Jeżeli zostałeś pozbawiony lub pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie możesz dokonać powtórnej Rejestracji bez naszej uprzedniej zgody.

Możesz w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie, a będące powiązane z Twoim Kontem również zostaną usunięte. Usuwając Jedynie w ograniczonym zakresie będziemy przechowywać informacje o tym, że korzystałeś z naszych Usług. Robimy to po to, aby zabezpieczyć Twoje i nasze prawa, gdyby pojawił się spór. Przykładowo, prawdopodobnie będziemy w stanie pomóc lub rozwiać wątpliwości, gdyby któryś z Twoich klientów lub subskrybentów newslettera zażądał informacji o tym na jakiej podstawie otrzymał od Ciebie, za pośrednictwem megalider.pl, informację handlową.

LICENCJA

– Pamiętaj, że wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Nas lub naszych kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Nam lub osobom, które działają i dokonują regularnych zakupów. Jeżeli chcesz wykorzystywać nasze Treści, pamiętaj, że potrzebujesz od nas wyraźnej pisemnej zgody. W innym przypadku takie wykorzystanie będzie bezprawne i może narazić Cię na odpowiedzialność odszkodowawczą.

– Gdy umieszczasz w ramach naszego Serwisu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu udzielasz Nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Dzięki temu możemy np. promować nasz Serwis. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania przez nas sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Usług, a także upoważnienie do wykonywania przez nas samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Pamiętaj jednak, aby niezależnie od tego przestrzegać ochrony własności intelektualnej w Państwach Twojego kraju oraz krajach do których wysyłasz swoje komunikaty, o ile nie są sprzeczne z prawem polskim lub unijnym.

OPŁATY

Aby aktywnie korzystać z całego systemu megalider.pl, musisz być aktywnym współpracownikiem i robić regularnie co miesiąc zakupy na min. 100 pkt ( 155 pln).

DANE OSOBOWE

– Dane osobowe Użytkowników Serwisu np. Twoje dane kontaktowe umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

Twoje są przetwarzane:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /b/ RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której jesteś Stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy w zakresie jakim to jest niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy przez Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem umownym bez którego nie mogą być świadczone przez Nas Usługi.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /a/ tj. w celu przesyłania za uprzednio wyrażoną przez Ciebie zgodą informacji o Operatorze, w szczególności informacji o charakterze promocyjnym jak np. dodanie przez Nas nowych funkcjonalności, może być cofnięta w przez Ciebie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego wcześniej dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; pamiętaj, że podanie zgody jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /f/ tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas lub przez naszych partnerów w zakresie wyświetlania treści. Innymi słowy “uzasadniony interes” należy rozumieć np. jako możliwość i ułatwienia Tobie nawiązania kontaktu z Nami w celu przetestowanie funkcjonalności Konta.

– Pamiętaj, że podanie danych osobowych na cele określone w ust. 3 lit. b powyżej tj. dobrowolnie udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, może być w każdej chwili cofnięte na Twój wniosek złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Prosimy Cię o cierpliwość, ze względów technologicznych, w terminie siedmiu dni roboczych od doręczenia (czytaj: zapoznania się) Twojego wniosku, usuwamy Twoje konto e-mailowe lub numer telefonu z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych.

–  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia nie tylko interesów Twoich Klientów, ale również Twoich własnych. Danę twoje takie jak imię, nazwisko, e-mail, telefon, będzie przekazany osobo w linii liderskiej nad tobą w Programie.

– W każdym czasie masz prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

– Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

REKLAMACJE

– Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego w każdym przypadku możesz złożyć reklamacje związane z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Odzieżowa 3/11 82-300 Elbląg  lub e-mailem na adres e-mail korneliuszpomoc@gmail.com, z dopiskiem, “Reklamacja”. Reklamacja powinna obejmować:

– imię i nazwisko zgłaszającego reklamację / firmę i login;

– adres korespondencyjny (w przypadku reklamacji złożonej listownie) i adres poczty elektronicznej (w przypadku reklamacji złożonej w formie wiadomości e-mail);

– dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;

– wskazanie żądań składającego reklamację.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez Ciebie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w ust. 2 powyżej. W innym przypadku po prostu nie możemy nadać im dalszego biegu (nie wiemy komu odpowiadamy).

Po otrzymaniu reklamacji, ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje Ci prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

ZMIANA REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

– zmiana przepisów prawa, regulujących świadczenie przez Nas usług drogą elektroniczną, wpływająca na nasze wzajemne prawa i obowiązki (np. wejście w życie RODO) lub zmiana interpretacji prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

– zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (np. zmienią się warunki usługi hostingowej;

– zmiana zakresu lub świadczenia przez Nas usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych Usług.

– W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, udostępnimy tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Ciebie adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Prawem właściwym dla zawarcia Umowy z Megalider.pl jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a Nami, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Megalider.pl.

– Możemy modyfikować techniczny sposób realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres naszych wzajemnych praw i obowiązków w relacji z Tobą.

AKCEPTACJA REGULAMINU I OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA:

Pamiętaj! Zakładając Konto oświadczasz, iż zrozumiałeś i akceptujesz zasady według, których będziemy świadczyć Ci nasze Usługi.

Tu jesteśmy