Partnerzy

Rejestracja

 • Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji, polskich liter, znaków specjalnych (podkreślników, myślników, kropek, małpek itp.) oraz musi zaczynać się literą i mieć minimum 4 znaki.
 • Wpisz prawidłowe imię i nazwisko. Konta z fikcyjnymi danymi będą usuwane.
 • Podaj swój telefon komórkowy, łącznie z prefiksem kraju, dla Polski to +48. Nie używaj spacji, myślników. Przykład: +48123456789
 • Pamietaj aby hasło zawierało co najmniej 8 znaków, w tym duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.
 • Regulamin i warunki świadczenia usługi w megalider.pl

  Naszym celem jest nie tylko dostarczać najwyższej jakości usługi marketingu, równie ważne jest dla nas, aby w sposób jasny i przejrzysty poinformować Cię o zasadach korzystania z naszych usług. Wierzymy, że tylko wtedy będzie można zbudować długoterminową relację z Tobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub naszych Usług, zanim wyrazisz akceptację, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

  – Regulamin ten określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Nas Usług, jak również określa wzajemne prawa i obowiązki.

  – Pamiętaj, że korzystanie z Megalider.pl wymaga tego, aby Twoje urządzenie było do tego przystosowane i spełniało minimalne wymagania. Jest to niezbędne, abyś mógł korzystać w pełni z naszych usług.

  – Aby skorzystać z Megalider.pl, musisz zaakceptować ten Regulamin oraz zaakceptować regulamin Bez tego nie założysz Konta, które jest niezbędne by korzystać z naszej usługi.

  – Istotne jest to, że dostęp do Konta i Usług oferowanych w ramach Serwisu mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.

  – Dostęp do Usług świadczonych przez Operatora możliwy jest po utworzeniu Konta w ramach Serwisu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie

  – Zastrzegamy sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych naszego Serwisu.

  – Musisz mieć świadomość, iż Megalider.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia na Twoim sprzęcie komputerowym, które uniemożliwiają lub po prostu utrudniają Ci korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

  UTWORZENIE KONTA

  – Aby utworzyć Konto, poprosimy Cię o wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego przez nas, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej i jego wysłanie drogą elektroniczną.

  – W celu utworzenia Konta musisz podać w formularzu rejestracyjnym dane oznaczone jako obowiązkowe. Poprosimy Cię o podanie prawdziwych i aktualnych danych.

  – Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego wyślemy Ci, na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o tym jak dokonać aktywacji oraz o przyznaniu indywidualnego Konta. Po jej dokonaniu uzyskasz dostęp do systemu.

  – Istotne jest to, że po prawidłowo wykonanej i aktywowanej rejestracji będziesz miał dostęp do swojego konta już z poziomu strony.

  – Jako zarejestrowany Użytkownik, po zalogowaniu, będziesz miał możliwość edycji swoich danych oraz dobrowolnego dodawania dodatkowych informacji w swoim Koncie.

  – Korzystanie i wykorzystywanie wszystkich materiałów i szkoleń ze strony jest możliwe jedynie po wykonaniu zakupów w danym miesiącu na łączna pulę 100 pkt.

  UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Świadczymy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

  – umożliwienie utworzenia i korzystania z Konta;

  – świadczenie na Twoją rzecz usług CRM

  – Umowa o świadczenie usług określonych w pkt. a. i b. powyżej zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Ciebie (przesłania Nam) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i opłaceniu pierwszych zakupów. Dostęp do systemu będzie tylko dla tych osób które Bendą regularnie robić zakupy za min. 100 pkt Zawarcie Umowy o świadczenie usług wymaga akceptacji Regulaminu.

  – Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie dla Ciebie istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym.

  – W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, możemy powiadomić Cię o nich poprzez udostępniony adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej w ramach Serwisu.

  – Możesz rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie określonym w pkt. a. i b. ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Operatorem i żądanie usunięcia Konta. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia Usług . Usunięcie Twojego Konta nastąpi niezwłocznie po doręczeniu przez Ciebie zgłoszenia, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych.

  – Możemy w każdym czasie rozwiązać z Tobą Umowę o świadczenie usług w zakresie określonym w pkt. a. i b. w przypadku rażącego naruszania przez Ciebie postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Ciebie działań sprzecznych z prawem lub obiektywnie szkodliwych dla Serwisu. A także w zaprzestaniu robienia zakupów miesięcznych. Swoje oświadczenie w tym zakresie wysyłamy na adres e-mail podany przez Ciebie podczas utworzenia Konta.

  USŁUGI Megalider.pl

  Korzystając z Megalider.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem otrzymasz dostęp do następujących usług CRM:

  – udostępnienie aplikacji do zbierania i przetwarzania danych niezalogowanych Użytkowników (np. osób odwiedzających Twoją stronę) na podstawie tzw. ciasteczka, local storage lub innych technologii używanych

  – udostępnienie aplikacji do zbierania i przetwarzania danych zalogowanych Użytkowników (np. Twoich klientów)

  – prezentacja listy Użytkowników końcowych na podstawie warunków lub segmentów;

  ZASADY KORZYSTANIA Z MegaLider.pl

  – To ważne, abyś pamiętał, że mamy prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych przez nas możliwości technicznych. Innymi słowy, ważny jest efekt, który chcesz uzyskać, a nie technologia, która za tym stoi.

  – Przywiązujemy bardzo duża wagę do bezpieczeństwa przekazu komunikatów i dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych przez nas Usług.

  Z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji oraz możliwości niezakłóconego korzystania z Usług niezbędne jest, abyś pamiętał, że jesteś zobowiązany do:

  – korzystania z naszych Usług w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszego Regulaminu, a także, co istotne, z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Bardzo ważne jest, abyś korzystał z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz niezakłócający naszej pracy lub Serwisu;

  – Robienia terminowych zakupów

  – powstrzymywania się od umieszczania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  – niepodejmowania działań takich jak:

  – mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie w tym danych innych Użytkowników;

  – modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Nas, w szczególności podanych w ramach naszego Serwisu;

  Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z Twoimi działaniami prowadzonymi przez Ciebie przy wykorzystaniu danych zebranych przez Ciebie w związku ze świadczonymi Usługami. Innymi słowy, to Ty jesteś tutaj szefem w relacjach ze swoimi partnerami i sposób jak np. zbierasz ich dane osobowe lub komunikujesz się z nimi. My dajemy Ci jedynie odpowiednie narzędzia oraz podpowiadamy jak robić to dobrze.

  To ważne, aby działać szybko i zdecydowanie, dlatego jesteś zobowiązany niezwłocznie nas powiadomić (np. mailem) o każdym przypadku naruszenia Twoich praw w ramach korzystania z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie. Zgłaszanie działań niepożądanych oraz szybkie reagowanie podnosi zaufanie do naszego Serwisu w oczach innych, w tym dostawców skrzynek pocztowych.

  Jako Operator możemy pozbawić Cię prawa do korzystania z Serwisu, jak również możemy ograniczyć Twój dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług przez nas oferowanych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a w szczególności gdy:

  – podałeś w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  – dopuściłeś się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

  – dopuściłeś się innych zachowań, które zostaną uznane przez nas za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w nasze dobre imię.

  Jeżeli zostałeś pozbawiony lub pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie możesz dokonać powtórnej Rejestracji bez naszej uprzedniej zgody.

  Możesz w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie, a będące powiązane z Twoim Kontem również zostaną usunięte. Usuwając Jedynie w ograniczonym zakresie będziemy przechowywać informacje o tym, że korzystałeś z naszych Usług. Robimy to po to, aby zabezpieczyć Twoje i nasze prawa, gdyby pojawił się spór. Przykładowo, prawdopodobnie będziemy w stanie pomóc lub rozwiać wątpliwości, gdyby któryś z Twoich klientów lub subskrybentów newslettera zażądał informacji o tym na jakiej podstawie otrzymał od Ciebie, za pośrednictwem megalider.pl, informację handlową.

  LICENCJA

  – Pamiętaj, że wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Nas lub naszych kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Nam lub osobom, które działają i dokonują regularnych zakupów. Jeżeli chcesz wykorzystywać nasze Treści, pamiętaj, że potrzebujesz od nas wyraźnej pisemnej zgody. W innym przypadku takie wykorzystanie będzie bezprawne i może narazić Cię na odpowiedzialność odszkodowawczą.

  – Gdy umieszczasz w ramach naszego Serwisu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu udzielasz Nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Dzięki temu możemy np. promować nasz Serwis. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania przez nas sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Usług, a także upoważnienie do wykonywania przez nas samodzielnie lub za pomocą innych podmiotów praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Pamiętaj jednak, aby niezależnie od tego przestrzegać ochrony własności intelektualnej w Państwach Twojego kraju oraz krajach do których wysyłasz swoje komunikaty, o ile nie są sprzeczne z prawem polskim lub unijnym.

  OPŁATY

  Aby aktywnie korzystać z całego systemu megalider.pl, musisz być aktywnym współpracownikiem i robić regularnie co miesiąc zakupy na min. 100 pkt ( 155 pln).

  DANE OSOBOWE

  – Dane osobowe Użytkowników Serwisu np. Twoje dane kontaktowe umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

  Twoje są przetwarzane:

  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /b/ RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której jesteś Stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy w zakresie jakim to jest niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy przez Ciebie. Podanie tych danych jest warunkiem umownym bez którego nie mogą być świadczone przez Nas Usługi.

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /a/ tj. w celu przesyłania za uprzednio wyrażoną przez Ciebie zgodą informacji o Operatorze, w szczególności informacji o charakterze promocyjnym jak np. dodanie przez Nas nowych funkcjonalności, może być cofnięta w przez Ciebie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego wcześniej dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; pamiętaj, że podanie zgody jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.

  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /f/ tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas lub przez naszych partnerów w zakresie wyświetlania treści. Innymi słowy “uzasadniony interes” należy rozumieć np. jako możliwość i ułatwienia Tobie nawiązania kontaktu z Nami w celu przetestowanie funkcjonalności Konta.

  – Pamiętaj, że podanie danych osobowych na cele określone w ust. 3 lit. b powyżej tj. dobrowolnie udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, może być w każdej chwili cofnięte na Twój wniosek złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Prosimy Cię o cierpliwość, ze względów technologicznych, w terminie siedmiu dni roboczych od doręczenia (czytaj: zapoznania się) Twojego wniosku, usuwamy Twoje konto e-mailowe lub numer telefonu z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych.

  – Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia nie tylko interesów Twoich Klientów, ale również Twoich własnych. Danę twoje takie jak imię, nazwisko, e-mail, telefon, będzie przekazany osobo w linii liderskiej nad tobą w Programie.

  – W każdym czasie masz prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

  – Jeżeli Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

  REKLAMACJE

  – Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego w każdym przypadku możesz złożyć reklamacje związane z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

  Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Odzieżowa 3/11 82-300 Elbląg lub e-mailem na adres e-mail korneliuszpomoc@gmail.com, z dopiskiem, “Reklamacja”. Reklamacja powinna obejmować:

  – imię i nazwisko zgłaszającego reklamację / firmę i login;

  – adres korespondencyjny (w przypadku reklamacji złożonej listownie) i adres poczty elektronicznej (w przypadku reklamacji złożonej w formie wiadomości e-mail);

  – dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;

  – wskazanie żądań składającego reklamację.

  Reklamacje mogą być zgłaszane przez Ciebie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

  Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w ust. 2 powyżej. W innym przypadku po prostu nie możemy nadać im dalszego biegu (nie wiemy komu odpowiadamy).

  Po otrzymaniu reklamacji, ustosunkujemy się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje Ci prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

  ZMIANA REGULAMINU

  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

  – zmiana przepisów prawa, regulujących świadczenie przez Nas usług drogą elektroniczną, wpływająca na nasze wzajemne prawa i obowiązki (np. wejście w życie RODO) lub zmiana interpretacji prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  – zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (np. zmienią się warunki usługi hostingowej;

  – zmiana zakresu lub świadczenia przez Nas usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych Usług.

  – W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, udostępnimy tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Ciebie adres e-mail.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  – Prawem właściwym dla zawarcia Umowy z Megalider.pl jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a Nami, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Megalider.pl.

  – Możemy modyfikować techniczny sposób realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres naszych wzajemnych praw i obowiązków w relacji z Tobą.

  AKCEPTACJA REGULAMINU I OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA:

  Pamiętaj! Zakładając Konto oświadczasz, iż zrozumiałeś i akceptujesz zasady według, których będziemy świadczyć Ci nasze Usługi.

  Polityka Prywatności

  Naszą politykę względem danych osobowych można zamknąć w jednym zdaniu – bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze. Poniżej przedstawimy Ci szereg informacji i zasad, którymi się kierujemy. Chcemy by korzystanie z naszej usługi było nie tylko przyjemne ale także bezpieczne. Dlatego stawiamy sobie wysokie wymagania.

  Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email korneliuszpomoc@gmail.com . Odpowiemy na wszystkie pytania!

  KIM JESTEŚMY?

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Kredytowa “MONEY” Korneliusz Zagórski ul. Odzieżowa 3/11 82-300 Elbląg NIP: 5922231549.

  JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez firmę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą, sms, po przez rozmowę telefoniczną oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

  c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

  e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  f) Rejestrując konto podajesz nam imię, nazwisko i adres mailowy. Są to dane niezbędne abyśmy mogli świadczyć naszą usługę. Musimy przecież wiedzieć na czyją rzecz ją świadczymy i mieć możliwość kontaktu. Przetwarzamy także Twoje dane dotyczące płatności oraz numer IP.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

  b.) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, osoby działające w projekcie, linia liderska która znajduję się nad osobą wprwadzającą

  c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

  d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

  e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Odzieżowa 3/11, 82-300 Elbląg) lub elektronicznej (wiadomość email na adres korneliuszpomoc@gmail.com).
  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Zmieniamy się na lepsze dla Ciebie, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Twoje dane. Wtedy będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności. Poinformujemy Cię odpowiednio wcześnie.

  Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.
  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.
  Cookies pozwalają mi:

  – zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz

  Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.
  Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

  Analiza i statystyka, Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  KONTAKT

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania to z chęcią na nie odpowiemy. Napisz do nas korneliuszpomoc@gmail.com

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.